Kredietverlening: Op zoek naar een extra waarborg?

Als starter, kmo of vrij beroeper ontbreekt het u niet aan nieuwe projecten. Maar het voorleggen van voldoende zekerheden is een andere zaak. De Waarborgregeling biedt uw bank of kredietverschaffer in dat geval meer zekerheid. Om de gevolgen van de financiële crisis van het najaar 2008 op te vangen, is deze Vlaamse regeling wat aantrekkelijker gemaakt.

Kmo

Om te kunnen genieten van de Waarborgregeling moet uw onderneming een kmo zijn. Een kmo is een onderneming:

met minder dan 250 werknemers;

waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; en

die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. D.w.z. dat de geconsolideerde cijfers - als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten - moeten voldoen aan bovenvermelde criteria.

Zijn de activiteiten van uw kmo aan de btw onderworpen, dan hebt u een btw-nummer nodig. Zij moet ook, voor zover wettelijk verplicht, ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en beschikken over de vereiste milieu-, beroeps-en exploitatievergunningen.

Plaats investering

Om in aanmerking te komen moet:

ofwel uw domicilie of uw maatschappelijke zetel gelegen zijn in het Vlaamse gewest. In dit geval mag de financiering gaan over een investering in Vlaanderen en daarbuiten, bijvoorbeeld in Wallonië of in het buitenland;

ofwel uw investering gebeuren op het grondgebied van het Vlaamse gewest. Wie dus zijn maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen heeft, kan de Waarborgregeling gebruiken voor de financiering van een investering op het grondgebied van het Vlaamse gewest.

Omvang steun

Nieuw is dat het maximale waarborgbedrag waarvoor geen ministeriële handtekening nodig is, (tijdelijk) is opgetrokken van 500.000 euro tot 750.000 euro. Dat bedrag kan worden overschreden tot maximum 1.500.000 euro. Dit vereist dan wel een grondig onderzoek door Waarborgbeheer nv en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Economie. De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van uw krediet dekken.
U ontvangt de waarborg uiteraard niet zomaar. Voor de waarborg betaalt u een éénmalige premie die wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Voorwaarden waarborg

U mag de waarborg niet gebruiken om achterstallige of reeds bestaande schulden te betalen of om uw bedrijfskapitaal weder samen te stellen.
De vraag naar bijkomende zekerheden is echter afgeschaft en uw kmo mag de kredieten op het ogenblik van de terbeschikkingstelling nu volledig (i.p.v. voor maximum een derde) aanhouden als liquide middelen.

Openbare werken

Ondervindt u hinder als gevolg van openbare werken? Dan gelden soepelere voorwaarden: u moet geen premie betalen; u kan de overheidswaarborg ook gebruiken voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn; er moeten geen zekerheden worden geboden en de looptijd van de waarborg bedraagt maximum vijf jaar.

Rampscenario

Stel u kan uw krediet niet meer terugbetalen. Dan kan uw bank uw krediet opzeggen en betaalt Waarborgbeheer nv haar deel van het openstaande saldo uit aan de bank, met een maximum van 75%. Opgelet, dit bevrijdt u niet van uw schuld. De bank zal uw andere waarborgen uitwinnen en proberen het door Waarborgbeheer nv gestorte bedrag verder te recupereren.

Is de waarborglening iets voor u?

Aarzel niet en sluit een financieringsovereenkomst af bij een financiële instelling die waarborghouder is. Het zijn de waarborghouders die beslissen om uw verzoek al dan niet in te willigen. Een lijst met de deelnemende financiële instellingen vindt u op de website van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (www.pmvlaanderen.be). Onthoud verder dat de soepelere voorwaarden van toepassing zijn op alle financieringsovereenkomsten die worden getekend vanaf 21 november 2008.