Crisismaatregel:
Economische werkloosheid voor 'bedienden'

Heeft u niet voldoende werk voor uw bedienden? Dan kan u nu hun arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Deze nieuwe maatregel is vergelijkbaar met de economische werkloosheid voor arbeiders. Hij geldt tot en met 31 december 2009.

Criteria

De crisismaatregel voor bedienden bestaat sinds 25 juni jl. en geldt tot 31 december 2009. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2010 indien de economische toestand het rechtvaardigt. Pas op, u kan zich maar beroepen op deze maatregel als:

uw onderneming valt onder de cao-wet (privésector);

uw onderneming zich in moeilijkheden bevindt door een daling van minimum 20 procent van de omzet of de productie (in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de schorsing vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar voordien) of als gevolg van tijdelijke werkloosheid van de arbeiders van minstens 20 procent;

de maatregel is voorzien in een sectorale cao, een bedrijfscao of een goedgekeurd ondernemingsplan.

Formaliteiten

Ten minste 14 dagen vóór de kennisgeving aan de werknemers moet u aan de hand van een specifiek formulier aan de RVA bewijzen dat de criteria zijn vervuld. Minstens zeven dagen op voorhand brengt u uw bedienden op de hoogte. Dit kan gebeuren via affichering in de onderneming of via schriftelijke kennisgeving aan de bediende. U informeert ook de RVA (elektronisch) en de ondernemingsraad of de vakbond.
Vervolgens bezorgt u aan uw bediende een controlekaart C3.2A en C3.2- werkgever-crisisuitkering. Hou ook een validatieboek bij met de nummers van de controlekaarten.
U betaalt bovenop de crisisuitkering een bijkomende vergoeding voorzien in een cao of ondernemingsplan.

Crisisschorsing

U kan een volledige of gedeeltelijke schorsing van de overeenkomst voorzien. De volledige schorsing mag maximaal 16 kalenderweken duren; de gedeeltelijke schorsing met minstens twee arbeidsdagen per week kan maximaal 26 kalenderweken duren. Een combinatie van beide regelingen is mogelijk. De crisisschorsing kan ook toegepast worden voor deeltijdse werknemers en voor werknemers met een werkuitkering.

Crisisuitkering

Voor de dagen van schorsing heeft de bediende recht op een crisisuitkering. Hij/zij ontvangt geen uitkering voor de wettelijke feestdagen in de periode van crisisschorsing.
De crisisuitkering valt grotendeels ten laste van de RVA en wordt aangevuld met een vergoeding die u uitbetaalt. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% toegepast. Op het supplement is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd, maar die bedragen worden uiteindelijk wel belast.

Formulieren

U kan het formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering downloaden van de RVA-site (www.rva.be - Documentatie - Formulieren). Het controleformulier C3.2A kan u niet downloaden. Het betreft unieke genummerde formulieren die u gratis kan bekomen bij de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA (www.rva.be - De RVA - RVA-kantoren).

Niet-naleving kennisgevingsprocedure

Wanneer de kennisgeving aan de RVA niet correct gebeurt (bv. de kennisgeving werd geen zeven dagen vooraf verricht), dan zal de RVA dit meedelen. U moet dan het normaal voorziene loon in een periode van zeven kalenderdagen betalen. Als u de laattijdige kennisgeving onmiddellijk elektronisch annuleert en een nieuwe tijdige kennisgeving verstuurt, dan kunnen uitkeringen worden toegekend vanaf de achtste dag na de nieuwe kennisgeving. U kan ook de kennisgeving corrigeren en de ingangsdatum van de schorsing uitstellen. Verricht u geen kennisgeving aan de RVA, dan kunnen geen uitkeringen worden toegekend.
Indien de periode van volledige schorsing of van gedeeltelijke arbeid het toegelaten krediet overschrijdt, moet u loon betalen voor de contractueel voorziene arbeidsuren gelegen in de schorsingsperiode na de overschrijding.