De ideale balans: Vergeet niet vooraf te betalen

Het niet-tijdig voorafbetalen van de vennootschapsbelasting heeft een fiscaal niet-aftrekbare belastingverhoging tot gevolg. Meteen een zeer dure financiering. Financiële middelen die u nodig heeft om te investeren, moeten zoveel mogelijk binnen uw onderneming blijven. De belasting wordt dus best vooraf betaald.

Belasting op inkomen

De belasting op het inkomen van zelfstandigen en vennootschappen wordt in de regel verhoogd met een vermeerderingspercentage. Om die vermeerdering te vermijden, kunnen zowel werknemers als zelfstandigen en bedrijfsleiders voorafbetalingen doen. Voor de eerste groep leveren de vrijwillige voorafbetalingen 'kortingen' of bonificaties op. Voor de andere groep zijn de voorafbetalingen noodzakelijk om een belastingvermeerdering te vermijden.

Uitzonderingen

Op deze regel bestaan twee uitzonderingen. Als zelfstandige bent u geen vermeerdering verschuldigd tijdens de eerste drie jaar van de vestiging in hoofdberoep. M.a.w. zelfstandigen in bijberoep kunnen hiervan dus niet genieten. Voor vennootschappen bestaat er eenzelfde uitzonderingsregel gedurende de eerste drie boekjaren mits zij voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting.

Berekening

De vermeerdering wordt berekend op het bedrag van de vennootschapsbelasting of personenbelasting en de algemene crisisbelasting verminderd met de betaalde roerende voorheffing en andere verrekenbare voorheffingen. Het toepasselijk percentage voor aanslagjaar 2010 (d.i. voor zelfstandigen de inkomsten van het jaar 2009 en voor vennootschappen de inkomsten van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2009 of later) bedraagt 6,75 procent.

Vermeerderingspercentages

Een vermeerdering kan u vermijden door de nodige voorafbetalingen (VA) te doen tijdens het boekjaar. De voordelen die aan de trimestriële voorafbetalingen zijn verbonden, bedragen (voor inkomstenjaar 2009):
- bedrag van VA 1 x 9%;
- bedrag van VA 2 x 7,5%;
- bedrag van VA 3 x 6%;
- bedrag van VA 4 x 4,5%.
Het tarief van de vermeerdering bedraagt 6,75 procent (gemiddelde van de vier percentages). Onthou dat voor vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen waarvan het boekjaar minder dan twaalf maanden bedraagt, er speciale regels gelden.

Bonificaties

Naast voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook de voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie. De bonificaties bedragen de helft van de vermeerderingspercentages.

Vervaldagen

Voor inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010) moeten de voorafbetalingen gebeuren:
- voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 14 april 2009;
- voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2009;
- voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 12 oktober 2009;
- voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 21 december 2009.

Wijze van betaling

Voorafbetalen doet u op straffe van verval binnen de vastgestelde termijnen door storting of overschrijving op een van de volgende postchequerekeningnummers van de Dienst der Voorafbetalingen:

vennootschappen en intercommunales: op rekening 679-2002330-56 ten name van de 'Dienst Voorafbetalingen - Vennootschappen';

natuurlijke personen: op rekening 679-2002340-66 ten name van de 'Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen'

Maakt u al gebruik van IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB (vennootschappen) of IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB (natuurlijke personen).

Na afloop van het belastbaar tijdperk verzendt de Administratie een rekeninguittreksel met vermelding van de gedane voorafbetalingen. Dit document moet u zorgvuldig bijhouden. Opgelet! Betalingen die na de vervaldatum bij de Dienst Voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.