Groene leningen voor energiezuinige investeringen

Heeft u verbouwingsplannen om uw woning energievriendelijker te maken? Die uitgaven kunnen u voor het aanslagjaar 2010 een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Als u leent voor de energiebesparende investeringen, heeft u bovendien recht op een interestbonificatie én een belastingvermindering op de resterende betaalde interesten.

Fiscaal voordeel

Elke natuurlijk persoon die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietgever een lening afsluit voor energiebesparende uitgaven, heeft recht op een interestbonus van 1,5%. De federale overheid neemt die kosten voor haar rekening. Stel dat u bijvoorbeeld jaarlijks 1% interesten moet betalen, dan zal u wel enkel genieten van een interestvermindering van 1%.
Daarnaast krijgt u een belastingvermindering van 40% op de resterende betaalde interesten. Die belastingvermindering wordt toegekend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en is niet onderworpen aan een maximumbedrag.
Let op. De belastingvermindering geldt niet voor interesten die al worden afgetrokken als beroepskost en interesten die in aanmerking worden genomen voor een belastingvermindering of belastingaftrek in het kader van de gewone woningfiscaliteit (aftrek enige en eigen woning, woningaftrek).

Particulieren

Wil u aanspraak maken op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, dan moet u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
De maatregel is van toepassing op elke woning, d.w.z. op elk gebouw (of gedeelte) dat normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen.

Energiebesparende uitgaven

Als de volgende werken voldoen aan de technische normen en door een geregistreerd aannemer worden uitgevoerd, komen ze in aanmerking voor een belastingvermindering:

de vervanging van een oude stookketel;

het onderhoud van de stookketel;

de installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie;

de plaatsing van zonnecelpanelen;

de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking;

de plaatsing van dubbele beglazing;

het aanbrengen van dak-, muur-en vloerisolatie;

de plaatsing van thermostatische kranen of van een kamerthermostaat met tijdschakeling;

het uitvoeren van een energieaudit in de woning.

Voorwaarden

Van zodra u een woning bezit, kan u deze steunmaatregel aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

u moet de overheidssteun aanvragen op het ogenblik dat u het contract van de lening met uw bank afsluit;

de lening wordt verstrekt tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011;

de lening slaat uitsluitend op energiebesparende investeringen in uw woning;

de investering in kapitaal bedraagt minimaal 1.250 euro en maximaal 15.000 euro per jaar, per persoon en per woning.

Attesten belastingvermindering

Indien u wil genieten van de belastingvermindering, dan moet u jaarlijks twee attesten ter beschikking houden van de belastingadministratie: een éénmalig basisattest waarin uw kredietgever de gegevens meedeelt waaruit blijkt dat het leningcontract in aanmerking komt en een jaarlijks betalingsattest waarin uw kredietgever het bedrag van uw betalingen tijdens het belastbare tijdperk meedeelt.