Betaalbaar renoveren in Vlaanderen

Als u geld leent aan een (klein)kind, familielid of een vriend die een onroerend goed wil renoveren, kan u hiervoor een belastingvermindering krijgen. De vermindering geldt vanaf aanslagjaar 2010. U sluit dan met de kredietnemer een overeenkomst voor de renovatie van het leegstaand of verkrotte pand.

Renovatieovereenkomst

Een renovatieovereenkomst is een kredietovereenkomst (of lening) met een duur van maximaal 30 jaar gesloten voor de renovatie van een gebouw (bv. een woning of bedrijfsgebouw) dat, bij het sluiten van de lening, ten hoogste vier jaar is opgenomen (gelijktijdig of opeenvolgend) in het leegstandregister, de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, en de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen.
De rentevoet van de overeenkomst wordt geplafonneerd op het percentage van de referentierentevoet, bepaald voor leningen aan particulieren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De rentevoet is vijfjaarlijks aanpasbaar. U bent echter niet verplicht om interesten aan te rekenen.

Belastingvermindering

Uw belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft. De vermindering wordt voor het eerst verleend in het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin het goed wordt bestemd tot hoofdverblijfplaats. Let op, u mag in de vijf jaar voor het sluiten van de overeenkomst en gedurende de volledige duurtijd zelf geen zakelijk recht hebben op het pand. En, de fiscus kan de al genoten belastingvermindering terugvorderen als de kredietnemer voortijdig (de minimale bewoningsplicht is acht jaar) de gerenoveerde woning verlaat.

To do

Om de belastingvermindering te verkrijgen, stelt u aan de hand van het modelformulier een renovatieovereenkomst op. U stuurt de overeenkomst binnen 45 dagen naar Wonen Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel (aangetekend). U kan ze ook afgeven tegen ontvangstbewijs.
In de toekomst wordt ook een elektronisch aangetekende zending naar renovatieovereenkomst@rwo.vlaanderen.be mogelijk.
Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat aan de voorwaarden is voldaan, wordt u en de kredietnemer op de hoogte gebracht. U krijgt dan ook het registratienummer van de overeenkomst. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt alleen u verwittigd. U kan dan eventueel een bezwaar indienen.
Vervolgens brengt u aan de hand van het registratienummer Wonen Vlaanderen op de hoogte van: de data waarop de renovatiewerkzaamheden zijn gestart en voltooid, de datum en het bedrag van elke kapitaalopname door de kredietnemer, en de datum waarop de kredietnemer het onroerend goed als hoofdverblijfplaats in gebruik neemt.

Attest

Wonen Vlaanderen bezorgt u vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de kredietnemer het onroerend goed effectief in gebruik nam als hoofdverblijfplaats, het attest van belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. Vervolgens bezorgt Wonen Vlaanderen vóór 31 mei van elk aanslagjaar een nieuw attest zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de overeenkomst.
U vermeldt het totaalbedrag van alle kapitalen die op 1 januari en op 31 december van het belastbaar tijdperk door kredietnemers zijn opgenomen, in het aangifteformulier in de personenbelasting. Voor elke geregistreerde renovatieovereenkomst voegt u een kopie van het attest bij uw aangifte.

Renovatieabattement in registratierechten

De Vlaamse overheid geeft de woningmarkt nog via andere stimuli een duw in de rug. Ze voorziet ook in subsidies voor activeringsprojecten en een lagere heffingsgrondslag voor de registratierechten bij aankoop van een slapend pand. Koopt u een onroerend goed dat sinds ten hoogste vier jaar geregistreerd staat als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, dan kan u genieten van een abattement van 30.000 euro. Concreet komt dit neer op een fiscaal voordeel van 3.000 euro, of bij een klein beschrijf van 1.500 euro. Voorwaarde is wel dat het goed wordt gerenoveerd en binnen twee jaar als hoofdverblijfplaats dient.