Rentetoelage: Wapen u tegen openbare werken

Belemmeren openbare werken de toegang tot uw zaak? Veroorzaakt omzetverlies tijdelijke cashflowproblemen? De Vlaamse overheid maakt het afsluiten van een overbruggingskrediet goedkoper met een rechtstreekse tussenkomst in de rentelast.

De 'rentetoelage voor hinder bij openbare werken' is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen met minstens één exploitatiezetel in het Vlaamse gewest.
Deze toelage is vanaf 1 juli 2008 op de volgende vlakken bijgestuurd:

de voorwaarde van de omzetdaling is geschrapt;

de vereiste duurtijd van de openbare werken is gehalveerd tot één maand;

al vanaf 12 aaneensluitende maanden is er sprake van een extreme duurtijd van de openbare werken;

de ondergrens van het overbruggingskrediet van 5.000 euro is afgeschaft;

het maximale jaarlijkse steunpercentage is verhoogd tot 8% (en 6% voor kaskredieten).

Voorwaarde 1: verstoorde bereikbaarheid

'Verstoorde bereikbaarheid' door werken op het openbare domein of door werken van openbaar nut houdt in dat de toegang tot uw winkel of magazijn is belemmerd of verhinderd voor klanten en leveranciers.
De openbare werken moeten minstens één maand duren. U kunt de duur aantonen via een verklaring van de gemeente met daarop de start- en (vermoedelijke) einddatum van de werken.

Voorwaarde 2: ontvankelijkheid krediet

U krijgt de rentetoelage alleen als het krediet werd verleend door een erkende kredietinstelling op basis van een financieringsovereenkomst.
De lijst van erkende kredietinstellingen vindt u op de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (www.cbfa.be).
Het krediet moet dienen voor de financiering van het bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn (schulden op minder dan één jaar of schulden die jaarlijks hernieuwbaar zijn).

Krediet

De hoofdsom van het krediet bedraagt maximaal 500.000 euro.
Het krediet moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

vaste looptijd, ook op minder dan één jaar of meer dan vijf jaar;

vaste rentevoet die hoogstens jaarlijks herzienbaar is;

vast aflossingsschema, d.w.z. maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks.

Rentetoelage

De rentetoelage bedraagt maximaal 80 procent van de totale rentekosten en jaarlijks 8 procent van het geleende bedrag. Het maximale jaarlijkse steunpercentage is 6 procent in geval van een kaskrediet.
Bij een extreme duurtijd kan u vragen om de rentetoelage met terugwerkende kracht te verhogen tot 100 procent van de aangerekende jaarlijkse rentevoet. De beperking tot 8 procent blijft wel van kracht.
U kan maximaal vijf jaar van een rentetoelage genieten. Als de bank een uitstel van terugbetaling van het krediet toestaat, kan die periode met maximaal drie jaar worden verlengd. Kaskredieten op een bepaalde termijn komen in aanmerking voor een beperkte rentetoelage gedurende een periode van maximaal één jaar.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier vindt u op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken. Uiterlijk binnen de zes maanden na het beëindigen van de openbare werken mailt u het formulier naar het Agentschap Economie (hinderopenbarewerken@vlaanderen.be).
Op de website staat ook het document waarmee u elektronisch de uitbetaling van de jaarlijkse schijven van de rentetoelage kunt aanvragen.

Andere tegemoetkomingen

De rentetoelage voor hinder bij openbare werken is niet de enige tegemoetkoming. Zelfstandige ondernemers die door openbare werken de deuren moeten sluiten, kunnen een 'inkomenscompensatievergoeding' aanvragen. Die vergoeding bedraagt momenteel 70 euro per sluitingsdag en wordt uitbetaald door het Participatiefonds (www.fonds.org).
Bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen kan u dan weer terecht voor een 'waarborglening' (www.pmvlaanderen.be). Met de waarborgregeling stelt de Vlaamse overheid zich borg voor een deel van het krediet dat u nodig hebt. De hoogte van de waarborg is afhankelijk van uw kredietbehoefte en uw tekort aan zekerheden. Voor wie hinder ondervindt van openbare werken, gelden soepelere voorwaarden.