Betaling facturen: Hoe optreden tegen wanbetalers?

Klanten die niet of te laat betalen, zijn begrijpelijk een doorn in uw oog. Nochtans moeten facturen in principe binnen een termijn van dertig dagen betaald zijn. Als die betalingstermijn is verstreken, beginnen er automatisch interesten te lopen. Bovendien heeft u recht op een vergoeding van de inningskosten.

Handelstransacties

Voor alle handelstransacties die na 7 augustus 2002 worden gesloten, vernieuwd of verlengd geldt dat:

de maximale betalingstermijn dertig dagen bedraagt;

de interesten voor laattijdige betaling van rechtswege automatisch (zonder formele ingebrekestelling) verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum;

de klant die te laat betaalt, ook de eventuele inningskosten moet betalen.

Toepassingsgebied

De regeling geldt niet alleen voor vennootschappen, maar ook voor eenmanszaken en vrije beroepers. Ze is van toepassing op alle betalingen ter vergoeding van een handelstransactie. Dat kan een levering van goederen zijn of het presteren van een dienst tussen ondernemingen onderling of tussen een onderneming en een overheidsdienst (bv. een betalingsverplichting die voortvloeit uit een koop, huur, aanneming, leasing). De regeling geldt niet voor transacties gesloten met consumenten.

Verwijlinterest

Staat er in uw contract niets over de verwijlinterest die verschuldigd is bij het overschrijden van de betalingstermijn, dan legt de wet de referte-interestvoet van de Europese centrale bank op. De minister van Financiën maakt tweemaal per jaar die interestvoet bekend. De interestvoet voor het tweede semester van 2009 bedraagt 8%. Voor het eerste semester van 2009 bedroeg die interestvoet nog 9,5%. De verwijlinterest gaat van rechtswege in als de 30 dagen zijn verstreken, te rekenen vanaf de dag volgend op die:

van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling (ontvangstdatum), of

van de ontvangst van de goederen of diensten, als de ontvangstdatum van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de goederen of diensten (leveringsdatum), of

van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien die verificatie is voorzien en de schuldenaar de factuur ontvangt voor of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

Soms zal de ontvangst van de factuur moeilijk te bewijzen zijn. Elektronische facturen kunnen een oplossing vormen.

Langere betalingstermijn

Niets belet u om met uw schuldenaar contractueel een langere (of kortere) betalingstermijn af te spreken. Hoelang die termijnen mogen zijn, zal afhangen van uw commerciële en financiële machtspositie of die van uw klant. Als blijkt dat jullie termijn "kennelijk onbillijk" is voor u, kan de rechter een kortere termijn opleggen.

Vordering tot staking

Wist u trouwens dat u als ondernemer een vordering tot staking kan instellen tegen alle contractuele bepalingen die kennelijk onbillijk zijn. U kan dit ook overlaten aan uw beroepsorganisatie. U heeft uiteraard recht op een vergoeding van de eventuele gerechtskosten, maar u mag daarnaast ook een schadeloosstelling vragen voor de relevante invorderingskosten (bv. ereloon van de advocaat). Die vergoeding moet uiteraard redelijk zijn en in verhouding staan tot de schuld.
Deze vordering tot staking wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. De uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad, d.w.z. de uitspraak is meteen van kracht ondanks (eventueel) hoger beroep.