Successierechten familiebedrijven: Geen vrijstellingsaanvraag zonder bewijsstukken

Een familiale onderneming of vennootschap kan in Vlaanderen “belastingvrij” overgaan op de erfgenamen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wil u een vrijstelling van de Vlaamse successierechten bekomen, dan dient u een aanvraag in bij de Vlaamse Belastingdienst. Bij het aanvraagformulier moet u sinds oktober vorig jaar ook heel wat bewijsstukken voegen.

Voorwaarden vrijstelling

Bij erfoverdracht van een familiale onderneming of een familiale vennootschap, kan een vrijstelling van successierechten worden verkregen op de totale waarde van de onderneming of op de aandelen van de vennootschap. Die vrijstelling is gebonden aan drie voorwaarden.

Ten eerste moet het gaan om een “familiale onderneming” of een  “familiale vennootschap”. Een “familiale onderneming” is een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater en/of zijn echtgenoot, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd of uitgeoefend. Met een  “familiale vennootschap” wordt bedoeld: de vennootschap met zetel van werkelijke leiding in één van de lidstaten van de Europese Unie die ofwel zelf beantwoordt aan de voorwaarden van participatie of controle (50%), tewerkstelling en opstelling van een jaarrekening of die aandelen en desgevallend vorderingen houdt van dochtervennootschappen die aan deze voorwaarden beantwoorden.

Ten tweede geldt de vrijstelling alleen wanneer de onderneming of de aandelen van de vennootschap in de drie jaar voor het overlijden van de erflater, ononderbroken, voor ten minste 50% toebehoorden aan de overledene of aan diens echtgenoot, en op voorwaarde dat de erfgerechtigden de onderneming, de aandelen of de vorderingen spontaan hebben vermeld in de aangifte van nalatenschap.

Ten derde moet de onderneming in de drie jaar voor het overlijden gemiddeld 500.000 euro aan loonlasten hebben uitbetaald aan werknemers die in de Europese Economische Ruimte zijn tewerkgesteld (d.i. de EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Bewijsstukken

Bij de vrijstellingsaanvraag horen ook heel wat bewijsstukken. We sommen er hier een aantal op:

bewijzen van de bijkomende beleggingen in de familiale onderneming;

bewijzen van het aandelenbezit in de familiale vennootschap (o.a. notulen algemene vergadering, aandelenregister);

bewijzen van kapitaalverhogingen of bijkomende leningen in de familiale vennootschap;

bewijzen van de vorderingen op een familiale vennootschap (o.a. gedetailleerde balansen);

documenten die de tewerkstelling in voltijdse equivalenten aantonen voor de twaalf kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal waarin de erflater is overleden (voor een vennootschap of onderneming buiten België);

een kopie van het huwelijkscontract;

voor een vennootschap of onderneming die niet in België ligt:

documenten die de brutoloonmassa, inclusief de werkgeversbijdragen, bewijzen voor de periode van drie jaar voor de erflater is overleden;

documenten die de brutoloonmassa, inclusief de werkgeversbijdragen, bewijzen van de erflater, zijn echtgenote en verwanten in rechte lijn voor de periode van drie jaar voor de erflater is overleden;

de jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden.

Formaliteiten bij aangifte van de nalatenschap

Bent u erfgenaam of een gemandateerde die in Vlaanderen een vrijstelling van successierechten wil bekomen bij de vererving van een familiale onderneming of familiale vennootschap, dan dient u een aanvraag om vrijstelling met bewijsstukken in bij de Vlaamse Belastingdienst (Bauwensplaats 13, 9300 Aalst - tel. 053/72.22.72 of 053/72.24.40, fax 053/72.23.75, e-mail: successierechten@vlaanderen.be). De Vlaamse Belastingdienst reikt een attest uit dat u samen met de aangifte van nalatenschap kan indienen bij de belastingadministratie. Dit attest bewijst aan de fiscus dat u aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet. Stel dat de Vlaamse Belastingdienst geen attest aflevert of alleen een beperkt attest, dan kan u met een aangetekende brief bezwaar indienen bij het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst.