Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2010

Bij het vaststellen van opzeggingstermijnen, proefperiodes of concurrentiebedingen spelen loonbedragen een belangrijke rol. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

Geïndexeerde loongrenzen

Vanaf 1 januari 2010 bedragen de geïndexeerde loongrenzen:

30.327 euro i.p.v. 29.729 euro (2009);

36.355 euro i.p.v. 35.638 euro (2009);

60.654 euro i.p.v. 59.460 euro (2009).

Belang loongrenzen

De loonbedragen hebben een invloed op:

de duur van de proefperiode;

de duur van de opzeggingstermijn;

de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;

de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;

de geldigheid van het scholingsbeding;

de geldigheid van de borgtocht;

het recht op sollicitatieverlof.

Proefperiode

Heeft uw bediende een jaarloon van ten hoogste 36.355 euro, dan bedraagt de maximale proeftermijn 6 maanden. Boven een jaarloon van 36.355 euro, mag u maximaal 12 maanden proeftermijn overeenkomen.

Opzeggingstermijn

Voor bedienden met een jaarloon van meer dan 60.654 euro, kan u de opzeggingstermijn schriftelijk vastleggen voor de aanvang van de tewerkstelling.
Voor bedienden met een jaarloon van minder dan of gelijk aan 30.327 euro is de opzeggingstermijn gelijk aan 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit. Indien de opzeg uitgaat van uw bediende, bedraagt de opzeggingstermijn 1,5 maanden gedurende de eerste 5 jaar anciënniteit, daarna maximum 3 maanden.
Voor bedienden met een jaarloon van meer dan 30.327 euro stelt u de opzeggingstermijn vast bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging of bepaalt de rechter de termijn. De formule Claeys geldt dan meestal als maatstaf voor het bepalen van de termijn.

Scheidsrechtelijk beding

U mag vooraf niet afspreken om scheidsrechters te laten beslissen over geschillen, behalve voor een bijzondere categorie van bedienden. Het betreft bedienden met een jaarloon van meer dan 60.654 euro die belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming of die in een afdeling beheersverantwoordelijkheid hebben die kan worden vergeleken met die voor de hele onderneming.

Niet-concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het jaarloon bij ontslag minstens 30.327 euro bedraagt. Heeft uw werknemer een jaarloon tussen 30.327 euro en 60.654 euro, dan kan het bovendien enkel voor functies vastgesteld bij sectorale cao of bij ondernemingscao. Bedraagt het jaarloon meer dan 60.654 euro, dan kan u het concurrentiebeding altijd toepassen, behalve voor de functies uitgesloten bij cao. Voor handelsvertegenwoordigers kan u concurrentiebedingen opstellen vanaf een jaarloon hoger dan 30.327 euro.

Scholingsbeding

Een scholingsbeding kan u slechts afsluiten voor werknemers met een jaarloon van meer dan 30.327 euro.

Borgtocht

U kan van uw werknemer in bepaalde strikte gevallen een borgtocht vragen ter garantie van zijn verplichtingen. Het bedrag van de borgtocht mag niet meer belopen dan respectievelijk 1 of 3 maanden loon naargelang zijn jaarlijks loon niet hoger is dan 36.355 euro.

Sollicitatieverlof

Uw bediende heeft tijdens zijn opzeggingstermijn recht op sollicitatieverlof om een nieuwe job te zoeken. Hij of zij mag één of tweemaal per week en maximaal één arbeidsdag per werkweek afwezig zijn. Bedienden met een jaarloon van meer dan 30.327 euro kunnen hiervan maar ten volle gebruik maken de laatste 6 maanden van hun opzeggingstermijn. Voor die termijn mogen zij slechts een halve dag per week sollicitatieverlof nemen.