Verplichte informatie in uw jaarrekening uitgebreid

Het opstellen van de jaarrekening is geen makkelijke klus. Voortaan moet u ook de aard en het zakelijk doel van de buitenbalansregelingen en de transacties met verbonden partijen verduidelijken. Ook de financiële betrekkingen met commissarissen moet u bijkomend toelichten in de jaarrekening. De nieuwe informatieverplichtingen zijn van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 september 2008.

Buitenbalansregelingen

Buitenbalansregelingen zijn transacties of overeenkomsten tussen ondernemingen en entiteiten (ook zonder rechtspersoonlijkheid) die niet in de balans zijn opgenomen. Zij kunnen de financiële positie van uw vennootschap beïnvloeden. Voorbeelden zijn risico- en winstdelingsregelingen of verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst, zoals schuldfactoring, gecombineerde koop- en terugkoopovereenkomsten, regelingen over consignatie van aandelen.

Aard en zakelijk doel

Alle vennootschappen zijn verplicht om de aard en het zakelijk doel van de buitenbalansregelingen in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen. De toelichting is echter niet verplicht voor alle buitenbalansregelingen: het moet alleen wanneer de daarmee gepaard gaande risico's of voordelen van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking noodzakelijk is om de financiële positie van de vennootschap (of van de groep) correct te beoordelen.

Financiële gevolgen

Wanneer uw vennootschap (volledige jaarrekening) genoteerd is op de beurs, haar effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een Multilateral Trading Facility (MFT) (bv. Alternex of Easynext) of meer dan één van de kleine groep-criteria overschrijdt (de zgn. middelgrote vennootschappen), dan moet u ook de financiële gevolgen van die buitenbalansregelingen vermelden.

Transacties met verbonden partijen

Uw jaarrekening moet voortaan ook informatie geven over de transacties met verbonden partijen die buiten de normale marktvoorwaarden zijn gebeurd. Bijvoorbeeld transacties met managers in een sleutelpositie of met echtgenoten van de leden van de leidinggevende, toezichthoudende en bestuursorganen. Niet alle vennootschappen moeten dezelfde gegevens meedelen.

Genoteerde vennootschappen

De genoteerde vennootschappen, de vennootschappen met verhandelbare effecten op een MTF en de middelgrote vennootschappen melden 1. de transacties met verbonden partijen melden, 2. het bedrag van de transacties, 3. de aard van de betrekking met de verbonden partij en 4. alle andere transactie-informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de financiële positie van de vennootschap. Alleen transacties van enige betekenis die niet onder normale marktvoorwaarden zijn gebeurd, worden vermeld.
Informatie over individuele transacties kan u samenvoegen. Dit mag niet wanneer gescheiden informatie nodig is om een duidelijke kijk te krijgen op de financiële positie van de vennootschap. Deze vennootschappen moeten geen informatie geven over de transacties die twee of meer leden van een groep zijn aangegaan. Dit alleen wanneer de dochterondernemingen die partij zijn, volledig in eigendom zijn van een dergelijk lid.

Niet-genoteerde vennootschappen

De niet-genoteerde vennootschappen en de vennootschappen die niet zijn toegelaten op een MTF vermelden, op voorwaarde dat ze hoogstens één 'kleine groep'-criterium overschrijden, alleen de transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen.

NV's

De NV's met een verkorte jaarrekening vermelden alleen de transacties tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, toezichthoudende en bestuursorganen. Opgelet, de genoteerde NV's en de NV's met effecten die kunnen worden verhandeld op een MTF moeten ook het bedrag, de aard van de betrekkingen en andere belangrijke informatie vermelden.
Bij een geconsolideerde jaarrekening gelden gelijkaardige regels.

Financiële betrekkingen met commissarissen

In de toelichting van de jaarrekening volgens het volledig schema wordt een nieuw punt C ingevoerd. Een Belgische vennootschap, zelf geen dochter van een andere Belgische vennootschap, die is vrijgesteld van de consolidatieplicht, moet toch bepaalde informatie verstrekken over de bezoldiging van de commissaris en met de commissaris verbonden personen. Eenzelfde informatieverplichting bestond al langer voor vennootschappen met een verkorte jaarrekening en met een geconsolideerde jaarrekening.