Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening

Op 6 november 2009 publiceerde de Balanscentrale van de Nationale Bank van België op haar website de nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening. De aanpassingen situeren zich grotendeels in de toelichting bij de jaarrekening.

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. U moet de jaarrekening indien via internet in XBRL-formaat, via het internet in PDF-formaat of via de post of aan het loket op papier.

XBRL

Sinds april 2007 is de jaarrekening aangepast aan XBRL of eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een standaard voor de elektronische inzameling en uitwisseling van financiële gegevens. Die technologie heeft het verkort model voor niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen en het volledig model voor grote ondernemingen en voor beursgenoteerde ondernemingen van de jaarrekening gewijzigd.

Papier

De papieren neerlegging bestaat vanaf 1 maart 2009 alleen nog voor buitenlandse ondernemingen en als de omzet van uw onderneming kleiner is dan 500 000 euro.

Nieuwe rubrieken

Zowel in het verkort als in het volledig model zijn aan de toelichting twee nieuwe rubrieken toegevoegd: “aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen” (VOL5.13/VKT 5.7) en “transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden” (VOL 5.14/VKT 5.8).

Bijkomende inlichtingen

Vennootschappen die financiële instrumenten gebruiken, moeten in het volledig model voortaan ook informatie bij hun jaarrekening voegen over “de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité”. Dit voor zover dit van betekenis is voor de beoordeling van hun activa, passiva, financiële positie en resultaat.

Kleinere correcties

Ten slotte bracht de Balanscentrale nog enkele kleine correcties aan in de bewoordingen van sommige rubrieken (VOL 5.7. en VOL. 6/VKT 6). Ze herschikte ook de lay-out van de bladzijden VOL 5.15 en VOL 5.16.

PDF-bestand

De Balanscentrale aanvaardt de nieuwe modellen vanaf 6 november 2009, maar de vennootschappen zijn voorlopig niet verplicht om ze te gebruiken. Vennootschappen die hun jaarrekening in XBRL willen neerleggen, kunnen de nieuwe rubrieken pas vanaf 1 april 2010 opnemen in een XBRL-bestand. Vennootschappen die de nieuwste modellen eerder willen gebruiken om hun jaarrekening neer te leggen, kunnen dit doen met een PDF-bestand. De PDF-bestanden die u bij de Nationale Bank neerlegt, mogen geen Javascripts en PDF-portfolio's bevatten.

Meer info

Meer info vindt u in het nieuwe “protocol voor de neerlegging van een jaarrekening in de vorm van een PDF-bestand” op de website van de Balanscentrale.