Goed bestuur met de Code Buysse II

Goed bestuur is niet alleen noodzakelijk voor beursgenoteerde ondernemingen. Ook uw kleine of (middel)grote kmo heeft nood aan corporate governance regels. De Code Buysse II geeft richtlijnen over o.a. interne controle en risicobeheer en over een gepaste verloning voor het senior management.

De Code Buysse is ontstaan in 2005 om de niet-beursgenoteerde bedrijven te helpen om een duurzaam en behoorlijk bestuur in te voeren waarmee ze een winstgevende groei kunnen realiseren. Op basis van de snel wijzigende socio-economische omgeving en op basis van de vele reacties van de bedrijfswereld was er al gauw materiaal beschikbaar om de Code te actualiseren. De nieuwe Code is opgebouwd rond de volgende belangrijke begrippen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Code Buysse II definieert maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen als een continu proces waarbij uw onderneming oog heeft voor de maatschappij waarin ze actief is en een duurzame relatie met alle stakeholders (uw werknemers, klanten, leveranciers, overheden, relaties, omgeving,...) van uw onderneming nastreeft.

Adviesraden

U wordt aangeraden om een raad van advies te installeren in uw bedrijf. Dit heeft als voordeel dat u samen met de andere (interne en externe) leden systematisch nadenkt over de strategie en de langetermijnvisie van uw onderneming. UNIZO en de Franstalige zusterorganisatie UCM zullen trouwens de invoering van de Code en de installatie van raden van advies begeleiden met verschillende projecten (zoals rondetafelgesprekken).

Actieve raad van bestuur

Nieuw is dat de bevoegdheden van een aantal comités nauwer zijn omschreven. Het benoemingscomité, remuneratiecomité (ook nuttig voor familiebedrijven), strategisch comité en audit- en financieel comité hebben een adviserende bevoegdheid. Merk op dat de Code veel aandacht besteedt aan de rechten en plichten van de bestuurders (zoals ethische instelling, actieve deelname aan vergaderingen). Een ander belangrijk punt is de vergoeding van het senior management (dit zijn de uitvoerende bestuurders en de leden van het directiecomité). De vergoeding van het senior management moet beantwoorden aan vier principes: ze moet 1° marktconform zijn, 2° prestatiegebonden zijn, 3° vermijden dat uw bedrijf te grote risico's neemt en 4° worden goedgekeurd door de gezagsorganen van uw onderneming.

Uitbouw van bestuursorganen

De raad van bestuur stippelt de politiek inzake risicobeheer uit, voert controle-organen en -procedures in en ziet toe op degelijke systemen van interne controle. Daarnaast is (blijft) een belangrijke rol weggelegd voor de commissaris.

U kan de tekst van de Code Buysse II raadplegen op de website.
De Code is geen wetgeving en heeft dus geen enkele bindende kracht. Maar dat corporate governance bijdraagt tot het professioneel imago en de geloofwaardigheid van uw onderneming staat vast. Het is een belangrijk hulpmiddel in een efficiënte bedrijfsvoering.