Een eigen onderneming voor 1 euro

Droomt u van een eigen onderneming? Dan kan u er binnenkort één oprichten met 1 euro. Dat is het startkapitaal van de “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter”. De oprichting van deze nieuwe vennootschapsvorm is uiteraard aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Een boekhouder of ander financieel expert moet u helpen bij het opstellen van een financieel plan.

Natuurlijke personen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter of S-BVBA kan enkel worden opgericht door één of meer natuurlijke personen. Zij mogen geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van de totale stemrechten van die vennootschap. Er mogen ook maximum vier mensen voltijds in een S-BVBA werken. Uw S-BVBA mag enkel bestuurd worden door een of meer natuurlijke personen (zaakvoerders).

Kapitaal

Binnen een periode van vijf jaar of vanaf het moment dat de S-BVBA vijf werknemers tewerkstelt, moet u het maatschappelijk kapitaal verhogen tot 18.550 euro en de vennootschap omvormen in een andere vennootschapsvorm. Meestal zal dit een een 'gewone' BVBA zijn. Van deze 18.550 euro moet dan 6.200 euro volstort zijn.
Zolang het maatschappelijk kapitaal geen 18.550 euro bedraagt, moet u op alle akten, facturen, brieven, enz. het woord 'starter' toevoegen aan de rechtsvorm. Dit woord moet u ook aan de rechtsvorm toevoegen in de oprichtingsakte. Zo weten derden dat de vennootschap over geen of weinig kapitaal beschikt.
Verder blijft u als oprichter van een starters BVBA aansprakelijk tot drie jaar na de oprichting. Na afloop van drie jaar zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijkheid voor het verschil tussen 18.550 euro en het geplaatst kapitaal.
Om het onderpand van eventuele schuldeisers te vrijwaren, kan de S-BVBA geen kapitaalvermindering doorvoeren zolang ze het statuut van starter heeft.

Borg

Als u een S-BVBA opricht, staat u hoofdelijk borg voor de verbintenissen van elke andere S-BVBA die u nadien zou oprichten. M.a.w. u kan dus in principe maar één S-BVBA oprichten.

Financieel plan

Als u een S-BVBA opricht, moet u zich bij het opstellen van het financieel plan laten bijstaan door een financieel expert zoals een boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor. De essentiële criteria van het financieel plan moet de Koning nog vaststellen.

Aandelen

De aandelen van een vennoot van een S-BVBA mogen, op straffe van nietigheid van de verrichting, niet worden overgedragen aan een rechtspersoon. Rechtspersonen kunnen alleen worden toegelaten via een kapitaalverhoging die het maatschappelijk kapitaal ten minste op 18.550 euro brengt.
Indien de aandelen overgaan op een natuurlijke persoon, door overlijden of onder levenden, zijn dezelfde voorwaarden als voor de oprichters op de verkrijger van toepassing (borg).

Wettelijke reserve

Een starters-BVBA is een goed initiatief maar er zijn beperkingen. De algemene vergadering moet jaarlijks minstens 25% van de nettowinst inhouden voor de vorming van een reservefonds (toekomstige kapitaalverhoging). Bij een klassieke BVBA bestaat een verplichte winstreservatie van slechts 5%.
Winstuitkeringen zijn wel mogelijk maar dan verliest u het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (24,98% i.p.v. 33,99%).
Hou ook rekening met de kosten die aan de richting van een starters-BVBA zijn verbonden. Notariskosten en boekhouderkosten kunnen het prijskaartje doen oplopen.