Energiebesparende investeringen blijven fiscaal interessant

Kent u de regels over belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in uw woning voor inkomstenjaar 2010? Voor nieuwbouwwoningen wordt het fiscale voordeel voor een stuk beperkt. Woningen ouder dan 5 jaar kunnen blijven genieten van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven. Het belastingkrediet voor energiebesparende investeringen wordt zelfs uitgebreid.

Wanneer u bepaalde werken met het oog op energiebesparingen in uw woning laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer, kan u aanspraak maken op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in uw aangifte in de personenbelasting.

Welke uitgaven?

1. Oude stookketel: onderhoud en vervanging.

2. Installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie.

3. Plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie.

4. Plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking.

5. Plaatsing van dubbele beglazing.

6. Aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie.

7. Plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling.

8. Uitvoeren van een energieaudit in de woning.

Vanaf inkomstenjaar 2010 geldt een beperking voor nieuwe woningen. Concreet houdt die beperking in dat woningen waarvan de ingebruikname ervan minder dan 5 jaar voorafgaat aan de aanvang van werken, enkel in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor uitgaven betreffende de installatie van waterverwarming door zonne-energie, van zonnecelpanelen, of van uitrustingen voor geothermische energieopwekking.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

U kan 40% van het bedrag van deze investeringen in mindering brengen van uw belastbare basis.

Let wel, het totale bedrag dat u in mindering mag brengen, wordt jaarlijks beperkt. Voor inkomstenjaar 2010 mag het totale bedrag van de vermindering niet meer bedragen dan 2.770 euro.

Investeringen in het plaatsen van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie (punt 3) en investeringen in de plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling (punt 7), krijgen een extra duwtje in de rug door een verhoogd aftrekbaar bedrag van 3.600 euro. Noteer dat inkomstenjaar 2010 het laatste jaar is waarin u aanspraak kan maken op de verhoogde belastingaftrek energiebesparende investeringen zoals vermeld in punt 7.

Optie: overschot spreiden in de tijd

Het is mogelijk dat het totaal van de belastingverminderingen waar u recht op heeft, het bovenvermelde bedrag overschrijdt. In dat geval kan u opteren om het overschot over te dragen op de drie belastbare tijdperken volgend op het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, inclusief de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het jaar.

Het overschot spreiden in de tijd is alleen mogelijk voor werken verricht aan een woning waarvan de ingebruikname ten minste 5 jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken.

Optie: omzetten in belastingkrediet

Indien u uitgaven heeft gedaan voor de isolatie van uw woning, maar door omstandigheden geen belastingen betaalt, kan u toch genieten van de fiscale steun.

U kan de belastingvermindering laten omzetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is meer bepaald mogelijk voor kwalificerende uitgaven voor dak-, muur of vloerisolatie. Vanaf inkomstenjaar 2010 komen hier nog een paar uitgaven bij: de vervanging van oude stookketels en het onderhoud van een stookketel, de plaatsing van dubbel glas en installatie van een warmteregeling voor centrale verwarming (thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling), en het uitvoeren van een energie-audit van de woning.

Formaliteiten

U dient volgende documenten ter beschikking te houden van de FOD Financiën. Die moet u dus niet meesturen met uw aangifte:

facturen (deze moeten bepaalde gegevens vermelden);

betalingsbewijs.