Uw ecologische investering brengt geld op

Nog tot 30 april kan u een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen. De Vlaamse overheid lanceert drie keer per jaar een oproep. De eerste oproep van 2010 is verschenen. U kan een aanvraag voor een ecologiepremie indienen via de website van het agentschap Ondernemen.

Ecologiepremie

Heeft u een kleine, middelgrote of grote onderneming met een aanvaardbare activiteit in het Vlaamse gewest die ecologische investeringen realiseert? Dan komt u in aanmerking voor een ecologiepremie. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan.

Wedstrijdformule

Ecologiesteun wordt toegekend volgens een wedstrijdformule. De Vlaamse overheid stelt een budget voorop en lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen. Per oproep kan uw onderneming één aanvraag indienen. Dit jaar bedraagt het budget per oproep 40 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over de best geklasseerde subsidiedossiers.

De overheid beoordeelt en rangschikt de subsidieaanvragen volgens vier criteria:

een performantiefactor die voorkomt op de lijst van de limitatieve technologieën;

de cashflowratio die een indicatie geeft van de economische leefbaarheid van het bedrijf;

het al of niet toegetreden zijn tot een auditconvenant; en

het beschikken over een milieucertificaat of OVAM-eco-efficiëntiescan. Dat laatste is nieuw.

Aan elk criterium kent ze een wegingsfactor toe.

OVAM-eco-efficiëntiescan

Eén van de vier criteria die mee de rangorde van een subsidiedossier bepalen, is het beschikken over een milieucertificaat. Dat is een milieucharter, een ISO 140001-certificaat of een EMAS-certificaat. Als uw onderneming een OVAM-eco-efficiëntiescan heeft ondergaan, voldoet zij voor het eerst aan dit criterium. De eco-efficiëntiescan is een webapplicatie die uw onderneming helpt om haar eco-efficiëntieopportuniteiten te detecteren. De scan wordt in principe uitgevoerd door een erkend adviesbureau maar u kan de scan ook zelf uitvoeren, als de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) daarmee akkoord gaat.

Nieuwe LTL-lijst

De ecologiepremie is enkel weggelegd voor technologieën die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL). De LTL is een lijst van technologieën die recht geven op subsidies omdat ze een milieuvriendelijk effect hebben. Bij de eerste call van 2010 zit een nieuwe LTL-lijst. Er zijn drie versies:

de lijst met een snel alfabetisch overzicht van welke technologieën op de lijst staan;

de lijst met een alfabetische indeling per sector;

de lijst met een alfabetische indeling per type technologie.

Bedrag ecologiepremie

De ecologiepremie bedraagt 20% voor grote ondernemingen en 40% voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ze kan oplopen tot 1,75 miljoen euro per aanvraag. De steun wordt berekend op basis van de ecologische meerkosten van de in aanmerking komende investeringscomponenten. De steun wordt in drie schijven uitbetaald.

Subsidieaanvraag

U kan een aanvraag voor een ecologiepremie enkel elektronisch indienen via de website van het agentschap Ondernemen (www.vlaanderen.be/ondernemen) of via www.vlaanderen.be/ecologiepremie. Aanmelden en inloggen doet u via een federaal token of elektronische identiteitskaart.

Meer info

Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel
E-mail: ecologiepremie@vlaanderen.be