Erelonen en commissies op fiches vóór 30 juni 2010

De fiscus heeft naar jaarlijkse gewoonte instructies gepubliceerd voor het invullen van de individuele fiches 281.50 en bijhorende samenvattende opgave 325.50. Die fiches moet u jaarlijks indienen wanneer uw bedrijf commissies of erelonen betaalt. Wanneer u die fiches niet indient, heeft u geen bewijs om de kosten af te trekken als beroepskosten. Dat betekent dat de kosten fiscaal niet aanvaard worden. Bovendien riskeert u een belasting als geheim commissieloon van 309%.

Kosten waarvoor een fiche moet opgemaakt worden

De volgende kosten kan u alleen aftrekken als beroepskosten wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Die moeten tijdig en behoorlijk worden ingediend. 

1) Commissies, makelaarslonen, kortingen en gratificaties die betaald worden aan natuurlijke personen, handelaars en handelsvennootschappen waarvoor u geen factuur heeft ontvangen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij betalingen aan zelfstandige tussenpersonen voor verzekerings- en beleggingsverrichtingen. Deze zijn immers vrijgesteld van het opmaken van een factuur.

2) De erelonen betaald aan belastingconsulenten, architecten, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en artiesten.

3) De belastbare voordelen van alle aard die aan zelfstandigen worden toegekend door hun leveranciers zoals snoepreisjes en geschenken. Hiervoor moet u de kostprijs vermelden van het voordeel dat u verstrekt heeft, eventueel verminderd met het bedrag dat de begunstigde betaald heeft.

4) De kosten gedaan voor rekening van de verkrijger.

Vrijstellingen

Voor de volgende kosten moeten geen fiches worden opgemaakt:

1) Betalingen aan zelfstandigen of vennootschappen die onderworpen zijn aan de bepalingen van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. U hebt een factuur gekregen die voldoet aan voorwaarden van het Btw-Wetboek.

2) Alle bedragen of verleende voordelen van minder den 125,00 euro per verkrijger per jaar.

3) Handelskortingen die rechtstreeks in mindering worden gebracht op de factuur. De factuur moet betrekking hebben op het goed waarop de korting verkregen wordt en moet inschreven worden in de boeken.

Voor betalingen aan niet-inwoners gelden specifieke bepalingen.

Wat moet u doen?

Wanneer u commissies of erelonen betaald hebt, dan moet u twee fiches invullen.
1) U vult voor iedere verkrijger van zulke inkomsten een fiche 281.50 in. Daarop vermeldt u per inkomstensoort (commissielonen, erelonen, voordelen van alle aard, gedragen kosten), het totaal van de toegekende sommen of de waarde van de verleende voordelen tijdens het betrokken kalenderjaar.
2) U stelt een samenvattende opgave 325.50 op.

Diensten waar u de fiches kan aanvragen

U kan de fiches gratis aanvragen bij volgende diensten:

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Doc.C - BV te Brussel, Belliardstraat 45 te 1040 Brussel;

voor het Vlaamse Gewest :
Doc.C - BV te Denderleeuw, Kruisstraat 28 te 9470 Denderleeuw

U kan de fiches ook indienen bij deze diensten. Wanneer u fiches invult voor niet-inwoners, moet u deze op het volgend adres indienen:
CTK "Brussel-Buitenland", Jan Jacobsplein 10, bus 2, te 1000 Brussel.

Wanneer moet u de fiches indienen?

Voor de bedragen betaald in kalenderjaar 2009, moet u de fiches indienen voor 30 juni 2010.
Het is uiterst belangrijk u aan deze formaliteiten voldoet. Zo niet riskeert u een belasting als geheim commissieloon van 309%. Deze belasting hoeft u niet te betalen als u kan aantonen dat het betaald bedrag correct en tijdig is aangegeven in een Belgische aangifte inkomstenbelastingen van de ontvanger.