Percentages investeringsaftrek gedaald

De investeringsaftrek waarvan u kan genieten als u bepaalde investeringen doet, zal dit jaar fiscaal iets minder aantrekkelijk zijn. De vorige jaren lag het percentage van de aftrek immers iets hoger. Nieuw voor dit jaar is de investeringsaftrek voor oplaadstations voor elektrische voertuigen.

Berekening aftrekbaar bedrag

De investeringsaftrek biedt vennootschapen de mogelijkheid om van een belastingaftrek te genieten wanneer investeringen gedaan worden in kwalificerende nieuwe materiële of immateriële vast activa.

Deze aftrek wordt berekend als een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek:

eenmalige investeringsaftrek.

gespreide investeringsaftrek.

Welke investeringen?

De investeringen moeten aan volgende voorwaarden voldoen om van de belastingaftrek te genieten:

materiële en immateriële vaste activa;

nieuw op het moment van aankoop of realisatie;

de investering moet gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk. U moet de aanvraag voor aftrek doen in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de aankoop heeft gedaan;

enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moet afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van 3 jaar afgeschreven worden.

De fiscus heeft een lijst gemaakt van de investeringen die niet in aanmerking komen voor de aftrek.

Eenmalige aftrek

Het eerste type van investeringsaftrek is de eenmalige aftrek. Deze wordt berekend als een percentage van de aanschafwaarde van de investering. Dat bedrag kan u éénmalig in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelastingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de percentages die van toepassing zijn. Deze zijn afhankelijk van het type van investering en of de investering door een natuurlijk persoon dan wel door een vennootschap gedaan wordt.

Natuurlijke personen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen : 13,5 %

investeringen in beveiliging : 20,5 %

andere investeringen : 3,5 %

Vennootschappen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen : 13,5 %

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : 3 %

kmo's die investeren in beveiliging : 20,5 %

zeeschepen door vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen : 30%

Voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet u als vennootschap kiezen tussen de eenmalige aftrek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Gespreide aftrek

Het tweede type investeringsaftrek is de gespreide aftrek. Deze wordt berekend als een percentage van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de investering. Op die manier wordt de investeringsaftrek gespreid over de afschrijvingsperiode van de activa.

In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk worden aangenomen.

Deze aftrek kan alleen toegepast worden door belastingplichtigen die op de eerste dag van het jaar minder dan 20 werknemers tewerkstellen.

Er is één uitzondering voorzien, namelijk voor milieuvriendelijke investeringen. Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, kan u van een gespreide aftrek genieten die  20,5% bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. 

Wanneer de marktrente laag is, dan zal de gespreide investeringsaftrek in principe een hoger fiscaal voordeel geven dan de eenmalige aftrek.

Aanvraag attesten

Om de aftrek te kunnen toepassen, moet u volgende documenten bij uw aangifte voegen:
- een specifiek attest (zie onder);
- een formulier 276U die volgende details bevat: datum van aanschaf, juiste benaming, aanschaffings- of beleggingswaarde en de normale gebruiksduur en afschrijvingsduur.

Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

U moet een specifiek attest aanvragen bij de volgende diensten voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. De dienst is afhankelijk van de plaats van de investering. Deze attesten moet u ter beschikking houden van de administratie.

A. Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Milieu-integratie en -subsidiëringen
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel. 02-553.80.23
Fax. 02-553.80.55

B. Waals Gewest

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Tel. 081-64.95.92
Fax. 081-33.65.10

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02-775.75.22
Fax. 02-775.76.21

Energiebesparende investeringen

U moet een specifiek attest aanvragen bij de volgende dienst voor energiebesparende investeringen. De dienst is afhankelijk van de plaats van de investering. Deze attesten moet u ter beschikking houden van de administratie.

A. Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
Tel. 02-553.46.00
Fax. 02-553.46.01

B. Waals Gewest

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
Département de l' Energie et du Bâtiment durable
Avenue Prince de Liège 7
5100 Jambes
Tel. 081-33.55.14
Fax. 081-33.55.11

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02-775.78.02
Fax. 02-775.76.21

In jaren van verlies?

De investeringsaftrek gebeurt in de fiscale aangifte na aftrek van de vorige verliezen. De aftrek mag u onbeperkt overdragen naar de volgende boekjaren als er geen of onvoldoende winst overblijft.

De vrijstelling van overgedragen investeringsaftrek wordt beperkt tot 858.330 euro (aanslagjaar 2011) per belastbaar tijdperk. Indien de overdracht groter is dan 3.433.310  euro (aanslagjaar 2011) dan wordt de investeringsaftrek beperkt tot 25% van de overdracht.