Preventiebijdrage voor arbeidsonveilige bedrijven aangepast

Ondernemingen die slecht scoren op het vlak van veiligheid en gezondheid, betalen sinds januari 2009 een preventiebijdrage aan hun arbeidsongevallenverzekeraar. Om het systeem (nog) doeltreffender te maken, is het eind november 2010 aangepast.

Arbeidsongevallenbijdrage

Werkgevers moeten een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Een arbeidsongeval is een ongeval dat een tijdelijke ongeschiktheid van minstens vier dagen veroorzaakt, de dag van het ongeval niet meegerekend, of het overlijden. Ongevallen van en naar het werk worden uitgesloten.
Wanneer er uit statistieken blijkt dat er op de werkvloer veel arbeidsongevallen gebeuren, moet er ook een forfaitaire preventiebijdrage worden betaald.

Forfaitaire preventiebijdrage

Het preventiesysteem bestaat sinds 1 januari 2009. Het hanteert het begrip 'verzwaard risico' op arbeidsongevallen als parameter: d.w.z. ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vertonen omdat er meer arbeidsongevallen gebeuren dan in de andere ondernemingen uit hun sector moeten een extra bijdrage betalen.

Een risico wordt als een verzwaard risico beschouwd als er in de loop van de observatieperiode in de onderneming minstens vijf arbeidsongevallen gebeurden met minstens vier dagen arbeidsongeschiktheid (of overlijden tot gevolg).

De lichtere ongevallen worden voortaan niet meer meegerekend omdat de ongeschiktheid minimum vier dagen moet duren. Verder moet de onderneming in een observatieperiode van drie jaar aanzienlijk slechter scoren (tien keer slechter) dan het gemiddelde van de sector, en het bedrijf moet ook minstens 30 keer slechter scoren dan het gemiddelde van de hele privésector.

Bedrag preventiebijdrage

De grootte van de onderneming bepaalt het bedrag van de bijdrage: 3.000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten (tijdens het laatste jaar van de observatieperiode). Per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten wordt ze verhoogd met 2.000 euro, met een maximum van 15.000 euro. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Fonds voor Arbeidsongevallen

Het Fonds voor Arbeidsongevallen stelt de lijst op van de bedrijven waar een verzwaard risico is vastgesteld (vanaf 2011 gaat het om 200 bedrijven). Het Fonds licht de arbeidsongevallenverzekeraar in. Het is de verzekeraar die de werkgever op de hoogte brengt en het bedrag int. Het bedrag dient om een actieplan ter preventie van arbeidsongevallen op te zetten in de onderneming.

De bedrijven krijgen dertig dagen de tijd om de bijdrage te betalen. Wie niet tijdig betaalt, is 10% verwijlintrest verschuldigd.
Een onderneming die volgend jaar opnieuw behoort tot de categorie van het verzwaard risico, ontsnapt aan de verhoging indien zij de preventiebijdrage voor het vorige jaar heeft betaald en een actieplan met concrete preventiemaatregelen heeft opgesteld.