Wat kost een jaarrekening openbaarmaken in 2011 ?

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. De Nationale Bank van België heeft de geïndexeerde tarieven voor 2011 gepubliceerd. Vennootschappen betalen vanaf 1 januari 2011 meer voor de openbaarmaking van hun (geconsolideerde) jaarrekening.

Openbaarmaking of neerlegging

De openbaarmaking van de jaarrekening, d.w.z. de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België (NBB), gebeurt in verschillende stappen :

1° Neerlegging van de jaarrekening via internet in XBRL-formaat of eXtensible Business Reporting Language, via het internet in PDF-formaat of via de post of aan het loket op papier. De papieren neerlegging bestaat vanaf 1 maart 2009 alleen nog voor buitenlandse ondernemingen en als de omzet van uw onderneming kleiner is dan 500 000 euro.

2° Betaling van de kosten voor de openbaarmaking en de bekendmaking.

3° Van zodra de NBB de neerlegging van de stukken als aanvaard beschouwd, volgt de bekendmaking van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (in de Verzameling der mededelingen).

4° De NBB stuurt de tekst van de mededeling van de neerlegging aan de griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier van uw vennootschap wordt bijgehouden.

5° Op de website van de NBB kan u de jaarrekeningen raadplegen (www.nbb.be -> klik “jaarrekeningen online opzoeken”).

Neerleggingskosten

De neerleggingskosten bestaan uit: de openbaarmakingskosten van de NBB, de bekendmakingskosten voor de publicatie van de mededeling van de neerlegging in de Bijlagen van het Staatsblad, de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOC), en de btw (21%) op de openbaarmakingskosten en op de bekendmakingskosten.

Het gewoon tarief is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening. Het verlaagd tarief geldt voor jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model van jaarrekening (niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen), en voor jaarrekeningen van de kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Vanaf 1 januari 2011 betalen ondernemingen volgende tarieven in euro (excl. btw):

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand

volledig model: 259,50 euro

verkort model: 59,30 euro

verbeterde neerlegging: 59,30 euro

Via het internet in PDF-formaat

volledig model: 308,00 euro

verkort model: 107,70 euro

verbeterde neerlegging: 59,30 euro

Via de post of aan het loket op papier

volledig model: 313,40 euro

verkort model: 113,10 euro

verbeterde neerlegging: 59,30 euro

Nieuwe bankrekening voor betaling met overschrijving

Legt u uw jaarrekening neer via het internet? Dan kan u online met een kredietkaart of offline met een overschrijving betalen. Vanaf 13 december 2010 moet u de neerleggingskosten voor internetneerleggingen met een overschrijving overmaken op een nieuwe bankrekening.

Wie betaalt met Belgische overschrijvingsformulieren, gebruikt het nieuwe rekeningnummer 001-6265816-80. Wie betaalt met een Europese overschrijving gebruikt de nieuwe bankrekening met het IBAN-nummer BE47 0016 2658 1680 (BIC: GEBA BEBB).