Staatswaarborg voor Belgacap verlengd tot 31 december 2011?

Doet uw onderneming een beroep op Belgacap? Belgacap is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering toegekend door de kredietverzekeraar, waarvoor de staat zich borg stelt. De maatregel wordt verlengd tot eind dit jaar … als de Europese Commissie de verlenging goedkeurt.

Rechthebbende ondernemingen

Belgacap is een systeem van aanvullende openbare kredietverzekering voor ondernemingen die 1° genieten van een kredietverzekering, 2° hun maatschappelijke zetel of hoofdactiviteit in België hebben en geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en 3° sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking krijgen bij hun kredietverzekeraar. De polis is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de polis van de basisdekking. Zo zijn vooral ondernemingen in de exportsector beter gewapend tegen de crisis.

Aanbod tot eind 2011 mits toestemming Europese Commissie

De staatswaarborg voor Belgacap heeft betrekking op een totaalbedrag van uitstaande dekkingen van maximaal 300 miljoen euro. Wanneer 85% van dat bedrag is bereikt, moet de kredietverzekeraar elke Belgacapaanvraag voorleggen aan het Participatiefonds voor goedkeuring. Het is niet duidelijk wanneer de capaciteit van het systeem zal zijn bereikt.
Aanvankelijk konden de kredietverzekeraars de dekking maar verlenen tot 31 december 2010. De ministerraad heeft intussen een verlenging goedgekeurd tot 31 december 2011. Maar omdat de publieke aanvullende dekking bij kredietverzekering onder de bevoegdheid valt van het Europees verdrag betreffende Staatssteun, moet de Europese Commissie groen licht geven voor de verlenging. In afwachting van die goedkeuring is de regeling opgeschort! Voor een laatste stand van zaken, kan u terecht bij uw kredietverzekeraar.

Landen waar het risico is gedekt

Belgacap dekt de leverancierskredieten aan debiteuren in de Europese Economische Ruimte (EER) sedert 6 november 2009. Voor die datum kon het systeem alleen worden gebruikt op Belgische debiteuren, dus voor binnenlandse transacties. Facturen van buitenlandse klanten binnen de EER zijn dus ook gedekt. De lijst van landen waar het risico is gedekt, wordt nu uitgebreid met Australië, Canada, VS, Japan, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.

Welke landen behoren tot de EER? België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De toekenningsvoorwaarden blijven dit jaar ongewijzigd. Belgacap kan niet met een gelijkaardig systeem worden gecombineerd.

Dekking

De aanvullende dekking is sowieso beperkt. Ze is altijd lager dan de basisdekking van de kredietverzekeraar. De aanvullende dekking en de basisdekking samen zijn maximaal even hoog als de oorspronkelijke dekking. Voor een kmo bedraagt de aanvullende dekking maximaal 1,5 miljoen euro en voor een grote onderneming maximaal 3 miljoen euro gedurende maximum drie maanden.
Als uw kredietverzekeraar zijn basislimiet opnieuw vermindert, kan ook de Belgacap-limiet worden aangepast. Elke opzegging van de basisdekking leidt automatisch tot de gelijktijdige opzegging van de Belgacap-dekking.

Premie

De Belgacap-regeling is niet gratis. U betaalt een halfjaarlijkse premie van 1 procent van het bedrag van de toegestane aanvullende dekking.

Procedure bij schadegeval

De kredietverzekeraars checken of uw aanvraag voor een bijkomende dekking kan worden goedgekeurd. Zij verdelen ook het geld bij een schadegeval (als uw verzekerde onderneming niet langer wordt betaald door één of meer van uw klanten). U vult dan het formulier in dat uw verzekeraar ter beschikking stelt. Die laatste meldt het schadegeval aan het Participatiefonds. Het fonds betaalt de vergoeding aan uw kredietverzekeraar die het daarop aan u doorstort.