Integraal Milieujaarverslag 2011: het Vlaams rapport over milieu-impact

Het milieu moet een bekommernis zijn van elk bedrijf. Komt uw bedrijf voor op de steekproeflijst van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het invullen van het Integraal Milieujaarverslag? Dan moet u dit verslag vóór 15 maart a.s. invullen en aangetekend terugsturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Milieubeleid

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) is ingevoerd in 2005. Het IMJV integreert drie aangiften: het milieujaarverslag, de afvalstoffenmelding en grondwaterstatistiek. Het verslag bundelt in feite de milieugegevens zoals wateremissie, luchtemissie, afvalgegevens, grondwatergegevens en energiegegevens van uw bedrijf. OVAM selecteert zelf op statistische basis bedrijven. Ongeveer 14.000 bedrijven en de IPPC-bedrijven hebben een meldingsplicht van hun bedrijfsafvalstoffen van het voorbije jaar. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat vergunningsplichtig is omdat ze het milieu sterk kunnen belasten (bv. afvalverbrandingsinstallaties en chemische installaties).

IMJV-plicht

Of uw bedrijf IMJV-plichtig is, komt u het snelst te weten via de milieucoördinator of de preventieadviseur. U krijgt de formulieren eind januari van de overheid. Voor het IMJV 2011 verdeelt de overheid volgende deelformulieren:
• identificatiegegevens van de IMJV-plichtige (bedrijfsgegevens)
• luchtemissies (zoals installaties, activiteiten en lozingspunten)
• energiegegevens
• wateremissies (zoals activiteiten, lozingspunten)
• grondwaterstatistiek (grondwatervergunningen, putten)
• afvalstoffenmelding voor afvalproducenten
• afvalstoffenmelding voor verwerkers
De verplicht in te vullen delen verschillen van (de activiteit van) bedrijf tot bedrijf. Een bedrijf dat bijvoorbeeld geen grondwater oppompt, moet geen grondwaterstatistiek opmaken.
In 2011 worden er geen nieuwe delen aan het IMJV toegevoegd. De afvalstoffenmelding voor overbrengers wordt voor meldingsjaar 2010 (IMJV 2011) niet uitgestuurd.

Aangifte

De aangifte gebeurt op papier of elektronisch via internet (http://imjv.milieuinfo.be). Om in het IMJV-loket te kunnen werken, hebt u een federaal token of elektronische identiteitskaart (eID) nodig. Hebt u deze nog niet, dan vraagt u het federaal token aan op www.belgium.be.

Kalender

Vóór 31 januari ontvangt u van de administratie een aangifteformulier via de post. Afhankelijk van uw activiteiten omvat dit een gedeelte over de emissies (het voormalige milieujaarverslag), de aangifte van bedrijfsafvalstoffen, de aangifte van de heffing inzake afvalwater en de aangifte van informatie over grondwaterwinning. Heeft u de voorgaande jaren uw aangifte via het internetloket ingediend, dan ontvangt u enkel een brief met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Wie vóór 15 februari geen IMJV heeft ontvangen of niet alle delen, meldt dit aan de administratie. U bent zelf immers verantwoordelijk om na te gaan of u aangifteplichtig bent of niet.
De belangrijkste datum is 15 maart. Vóór 15 maart (d.i. ten laatste op 14 maart) stuurt u het ingevulde IMJV terug naar de administratie.

Aanmaningen

Als u uw aangifte niet op tijd opstuurt of niet correct invult, krijgt u een aanmaning. Ook bedrijven die hun aangifte elektronisch indienen maar de elektronische handtekening vergeten, krijgen deze aanmaning. Wie dan nog niet reageert, ontvangt een administratieve boete.
Wie onterecht een aanmaning ontvangt, kan terecht bij de provinciale diensten van het Agentschap Ondernemen of de centrale IMJV-helpdesk via imjv@milieuinfo.be.

Adres

Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en energie, Aangifte Integraal Milieujaarverslag, Koning Albert II laan 20 bus 18 te 1000 Brussel
E-mail: imjv@milieuinfo.be