Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen aan de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

15.09.2011 - De fiscale aftrek van studiekosten

In september gaan onze kinderen terug naar school en dat doet ons nadenken om zelf ook opnieuw achter de schoolbanken te gaan zitten. Maar zijn de kosten van een opleiding beroepskosten ? En mag u om het even welke opleiding volgen ? We zoeken het uit.
Lees meer

04.09.2011 - Wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties stijgt

De intrestvoet van toepassing op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8,5% voor het tweede semester 2011. Dat betekent een stijging van 0,5% ten opzichte van het percentage voor de eerste jaarhelft van 2011. Omdat ondernemingen en overheden nog steeds niet erg stipt zijn in hun betalingen, heeft Europa intussen een richtlijn goedgekeurd om de bestaande regeling te verstrengen.
Lees meer

31.08.2011 - Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?

Relatiegeschenken kan u slechts voor de helft aftrekken als beroepskost. Reclameartikelen die opvallend de naam van uw vennootschap dragen, zijn echter volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide en deze correct te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting.
Lees meer

17.08.2011 - Vlaanderen wijzigt verkeersbelasting

Vlaanderen heeft de nieuwe tarieven voor de verkeersbelasting gepubliceerd. Daarnaast heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd om de belasting op inverkeerstelling (BIV) te vergroenen. Sinds 1 januari 2011 is het Vlaams gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.
Lees meer

11.08.2011 - PC-privéplan: ook iPod en GPS komen in aanmerking

Uw werkgever kan belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van uw nieuwe PC. De PC-privéplan regeling zorgt er immers voor dat u tot 780 euro kan ontvangen, vrij van belasting. De fiscus heeft hiervoor nieuwe richtlijnen uitgevaardigd.
Lees meer

28.07.2011 - Woning renoveren aan 6% btw: maatregel wordt definitief

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor arbeidsintensieve diensten was in principe geldig tot 30 juni 2011. Deze maatregel is nu definitief. Het gaat om de renovatie van privéwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen.
Lees meer

22.07.2011 - Moet u maaltijdcheques toekennen bij betaald educatief verlof ?

Een werknemer die een vorming volgt in het kader van betaald educatief verlof, heeft sinds januari 2011 recht op maaltijdcheques. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt in zijn tussentijdse onderrichtingen van het eerste kwartaal 2011 dat een maaltijdcheque is verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde opleiding die samenvallen met de normale werkuren. Wat betekent dit concreet?
Lees meer

16.07.2011 - Europees akkoord over afschaffing publicatie jaarrekening voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen zullen in de toekomst slechts een sterk vereenvoudigde jaarrekening moeten opstellen en neerleggen. Wanneer België de mogelijkheid invoert die de Europese Raad eind mei jl. heeft goedgekeurd, moeten micro-ondernemingen geen jaarrekening meer publiceren. Dit betekent een belangrijke vermindering van de administratieve lasten voor de kleinste bedrijven.
Lees meer

13.07.2011 - Opzegvergoedingen en ontslagpremies (gedeeltelijk) vrij van belasting

Voor werknemers zullen opzegvergoedingen en bezoldigingen tijdens de opzegtermijn voor 600 euro vrijgesteld worden van belasting vanaf 1 januari 2012 (geïndexeerd). Deze vrijstelling zou zelfs verdubbeld worden vanaf 2014. Voor arbeiders blijft de crisisuitkering vrij van belasting. Deze krijgt nu wel een nieuwe naam en zal vanaf 1 januari 2012 ‘ontslaguitkering’ heten.
Lees meer

10.07.2011 - Kent u de nieuwe opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden al?

De statuten van arbeiders en bedienden komen vanaf volgend jaar iets dichter bij elkaar. De nieuwe regeling van de opzeggingstermijnen wordt van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012.
Lees meer

07.07.2011 - Kilometervergoeding van 0,3352 euro vanaf 1 juli 2011

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2011 vergoed worden tegen 0,3352 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren kunnen ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.
Lees meer

01.07.2011 - Brandstofkosten voor 75% aftrekbaar

Brandstofkosten zijn zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting maar voor 75% aftrekbaar. Voor de andere autokosten geldt in de personenbelasting dezelfde beperking. In de vennootschapsbelasting is de aftrek van de andere autokosten beperkt in functie van de CO2-uitstoot.
Lees meer

17.06.2011 - Buitenlandse zakenreizen : nieuwe tarieven

De vergoedingen die een werkgever terugbetaalt voor een buitenlandse dienstreis, zijn in principe kosten eigen aan de werkgever. Deze zijn bijgevolg niet belastbaar voor de werknemer. De fiscus stelt jaarlijks een lijst op van de bedragen die aanvaard worden per land. Sinds 1 april zijn er nieuwe tarieven van toepassing.
Lees meer

09.06.2011 - De gevolgen van het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekening

Het opstellen en neerleggen van een jaarrekening is een belangrijke verplichting die binnen strikte termijnen moet worden nagekomen. Het bestuursorgaan heeft er alle belang bij om die termijnen te respecteren gelet op de mogelijke sancties.
Lees meer

06.06.2011 - Anciënniteitpremie toekennen vanaf 25 jaar dienst

Een anciënniteitpremie kan belastingvrij toegekend worden bij “ten vroegste” 25 jaar of 35 jaar dienst. De fiscus eist niet langer dat deze wordt toegekend “naar aanleiding van” 25 jaar of 35 jaar dienst. Dat betekent dat een premie die voor de eerste keer wordt toegekend bij 30 jaar dienst ook aan de voorwaarden voldoet. Een nieuwe circulaire bespreekt de anciënniteitpremie als sociaal voordeel bij werknemers.
Lees meer

01.06.2011 - Nieuwe rechten voor aandeelhouders vanaf 2012

Een nieuwe wet wijzigt de bijeenroeping van en de deelname aan de algemene vergadering om de informatieverstrekking aan de aandeelhouders te verbeteren. Heel wat vennootschappen moeten indien nodig hun statuten aanpassen om de wijzigingen te implementeren. Uiterlijk op 1 januari 2012 moeten de statuten in overeenstemming zijn met de dwingende bepalingen van de wet.
Lees meer

16.05.2011 - Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren. De fiscus kan administratieve sancties opleggen zoals een boete of een belastingverhoging. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. Als u geen aangifte indient, dan kan de fiscus het bankgeheim opheffen en informatie opvragen bij uw bank.
Lees meer

11.05.2011 - Bankgeheim wordt versoepeld

Het bankgeheim wordt vanaf 1 juli 2011 aanzienlijk versoepeld. De fiscus zal informatie kunnen vragen bij uw bank wanneer hij vermoedt dat u belastingen ontduikt, wanneer hij een vraag heeft gekregen van een buitenlandse fiscus of wanneer hij u wil belasten op basis van tekenen en indiciën. Dat staat in de wet diverse bepalingen van 14 april 2011.
Lees meer

10.05.2011 - Wanneer worden de nieuwe regels voor studentenarbeid van kracht?

Doet u deze zomervakantie een beroep op jobstudenten? Het kernkabinet is op 15 april jl. akkoord gegaan met een hervorming van de studentenarbeid. Het nieuwe stelsel wordt op 1 januari 2012 van kracht. Het heeft dus geen enkele weerslag op de prestaties van jobstudenten deze zomer of in de loop van dit kalenderjaar. Een overzicht van de huidige en nieuwe regeling in een notendop.
Lees meer

08.05.2011 - Hoe absoluut is het vraagrecht van aandeelhouders op de algemene vergadering ?

Tijdens de algemene vergadering hebben de aandeelhouders/vennoten het recht om vragen te stellen aan het bestuursorgaan van de vennootschap of aan de commissarissen als die er zijn. Dit vraagrecht is van openbare orde. Toch is het vraagrecht niet onbeperkt en dus ook niet volledig absoluut.
Lees meer

01.05.2011 - Opstellen en neerleggen van de jaarrekening

Het boekjaar van de meeste ondernemingen loopt gelijk met het kalenderjaar. Heel wat jaarrekeningen worden dan ook nu opgesteld en klaargemaakt voor neerlegging bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Nieuwigheden zijn er dit jaar niet, aandachtspunten blijven er elk jaar.
Lees meer

25.04.2011 - Het belang van de agenda van de jaarvergadering

Een jaarlijks weerkerende opdracht die veel vennootschappen momenteel voorbereiden, is de organisatie van de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. Alles begint bij een goede voorbereiding, lees “agenda”. Het is op basis van deze agenda dat uw aandeelhouders en vennoten beslissen of zij aan de vergadering zullen deelnemen. Maar ook voor de bestuurder of zaakvoerder is de agenda interessant.
Lees meer

13.04.2011 - Binnenlandse dienstreizen : nieuwe tarieven

De fiscus hanteert sinds 1 oktober 2010 nieuwe tarieven voor de vergoedingen voor een binnenlandse dienstreis. Het gaat om de bedragen die de fiscus aanvaardt als forfaitaire terugbetalingen van kosten eigen kosten aan de werkgever. Die komen overeen met de vergoedingen voor ambtenaren.
Lees meer

24.03.2011 - Uitbreiding winwinlening naar alle Vlaamse kmo’s

De voorwaarden voor de winwinlening zijn sinds 1 januari 2011 versoepeld. Nu kunnen alle Vlaamse kmo’s van deze maatregel genieten en is het maximumbedrag van de lening opgetrokken. De winwinlening moet vastgesteld worden in een authentieke of onderhandse akte, hiervoor heeft de Vlaamse regering nu een modelformulier opgesteld.
Lees meer

15.03.2011 - De ene algemene vergadering is de andere niet

De algemene vergadering die eenmaal per jaar wordt bijeengeroepen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, wordt de jaarvergadering genoemd. Maar we onderscheiden drie soorten algemene vergaderingen. Het Wetboek van Vennootschappen regelt plaats en tijdstip.
Lees meer

05.03.2011 - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal schijnzelfstandigheid onderzoeken

Partijen kunnen samenwerken in het kader van een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis. Hoge sociale en fiscale lasten maken mensen vindingrijk. Schijnzelfstandigheid houdt in dat iemand het statuut van zelfstandige aanneemt, terwijl hij in werkelijkheid prestaties levert onder het gezag van een werkgever. De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal onderzoeken of er in een bepaalde sector of beroep een probleem van schijnzelfstandigheid bestaat en zich uitspreken over individuele dossiers wanneer partijen twijfelen aan de aard van hun arbeidsrelatie.
Lees meer

23.02.2011 - Wanneer wordt een plezierreis een zakenreis en vice versa?

Buitenlandse zakenreizen gaan vaak gepaard met ontspannende activiteiten. Of plezierreisjes worden in een zakenkleedje gestoken om zo belastingen te vermijden. Hoe kijkt de fiscus naar zulke reizen? Met enkele basisprincipes en praktische tips kan u onaangename fiscale verrassingen vermijden.
Lees meer

21.02.2011 - Voorwaarden voor btw-vrijstelling voor invoer gevolgd door uitvoer naar een andere lidstaat

Als u goederen in België invoert om ze onmiddellijk daarna over te brengen naar een andere EU-lidstaat, dan moet u hierover geen btw betalen. Een nieuwe wet legt de voorwaarden vast om van deze vrijstelling te genieten. Het gaat eigenlijk om de omzetting in de Belgische wetgeving van een Europese richtlijn. Voortaan moet het btw-nummer van de ontvanger op de aangifte staan en moet u kunnen bewijzen dat de goederen bij invoer onmiddellijk bestemd zijn om overgebracht te worden naar een andere EU-lidstaat.
Lees meer

02.02.2011 - Fiscale aftrek van giften: vanaf 2011 minstens 40 euro

Sinds 1 januari 2011 moet uw gift minstens 40 euro bedragen om fiscaal aftrekbaar te zijn. Alleen giften aan instellingen die fiscale attesten mogen uitreiken, zijn aftrekbaar. De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de indexering van het basisbedrag.
Lees meer

04.01.2011 - Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Als u een nieuw huis koopt vanaf 1 januari 2011 dan betaalt u op de grond btw (21%) in de plaats van registratierechten (10% in Vlaanderen). De btw-administratie heeft deze nieuwe regel nu verduidelijkt.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24